Tijekom 2 godine trajanja projekta planiramo provesti sljedeće aktivnosti:

  • Izraditi analizu potreba ciljnih skupina temeljem provedenih intervjua, fokus grupa i istraživanja u svim državama partnerima.
  • Nastavno na rezultate analize potreba, za svaku ciljnu skupinu, razvit ćemo kurikulume edukativnih aktivnosti i pripadajuće materijale za učenje.
  • Provesti ćemo dvodnevnu edukaciju za svaku ciljnu skupinu u svakoj od država uključenih u projekt.
  • Iskustva i rezultati navedenih aktivnosti bit će sažeti u priručnike prilagođene za svaku pojedinu ciljnu skupinu.